Διαβάστε τα Νέα που αφορούν στις εγκαταστάσεις μας

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 10:36

ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να καθοριστεί το χειμερινό πρόγραμμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας μας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

ΛΗΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 13:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισας αποφάσισε να προβεί σε εργασίες

ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

Σας γνωρίζουμε το Πρόγραμμα Λειτουργίας ανά εγκατάσταση :

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

pin

Τελευταία Νέα

 • 16/04/2024

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΓΙΩΝ ΠΑΣΧΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

                                                                          12/04/2024

   

  Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Λάρισας κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα θα λειτουργήσουν ως εξής:

  Την Μ. Παρασκευή  3/05/2024

  Όλοι οι χώροι του Ε.Α.Κ. θα παραμείνουν κλειστοί.

  Το Μ. Σάββατο 4/05/2024

  Όλοι οι χώροι του Ε.Α.Κ. θα παραμείνουν κλειστοί.

  Την Κυριακή 5/5/2024,  Δευτέρα  του Πάσχα  6/05/2024 & Τρίτη του Πάσχα 7/05/2024

  Όλοι οι χώροι του Ε.Α.Κ. θα παραμείνουν κλειστοί.

   

 • 16/04/2024

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

   

         

     Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του  Ε.Α.Κ. Λάρισας στην  απεργία την Τετάρτη 17/4/2024 οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές.  

   

 • 08/03/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                              Αρ.Πρωτ:   390   

  ΤΕΡΜΑ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Τ.Κ.  41447-ΛΑΡΙΣΑ                               Λάρισα:    07 - 03 -2024

  ΤΗΛ.   2410 531418 - 2410252432

  Email: eakl@otenet.gr

   

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘΜ. 2/2024

  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ

  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

   (ΤΕΡΜΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗ  ΛΑΡΙΣΑΣ) Τ.Κ. 41335 ΛΑΡΙΣΑ)

  Με ελάχιστη τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος  (362,60 €)

   (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου)

   

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΑΚΛ)

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η υψηλότερη τιμή (σε μηνιαίο μίσθωμα).

  ΤΙΜΗ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ     ευρώ (362,60 ευρώ) μίσθωμα μηνιαίο (πλέον του αναλογούντος  τέλους χαρτοσήμου)

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  τρία  (3) έτη από την υπογραφή της

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  362,60 ευρώ ( ήτοι το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα  πλέον του αναλογούντος  τέλους χαρτοσήμου)

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Περίληψη της  παρούσας διακήρυξης έχει δημοσιευτεί δίς στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και έχει επικολληθεί στην είσοδο των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Κ. Λάρισας. (αρ. πρωτ ανάρτησης   387/1 - 3 -2024)

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

  Παρασκευή  8/3/ 2024 &  Σάββατο 9/3/2024.

   

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    27/3/2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   29 Μαρτίου  2024 και ώρα 10 π.μ.

  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Λ., Σπ. Καλοδίκη & δημοτικής οδού άνευ ονόματος, Τ.Κ 41447 Λάρισα, τηλ. 2410531418 & 2410252432

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Κ. Λάρισας ή στις ιστοσελίδες www.eaklarisas.gr & https://diavgeia.gov.gr/

   

   

  Η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ. Λάρισας έχοντας υπ΄ υπόψη:

  1. To N. 423/76 «περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορόντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν.
  2. Tα άρθρα 38-49 του Π.Δ. 715/79 κεφ. Β΄   «περί μισθώσεων και αεκμισθώσεων ακινήτων».
  3. To N.Δ. 496/74   «περί Λογιστικού ΝΠΔΔ»
  4. To N. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  5. To N. 3851/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  6. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού ,εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας  σύμβασης  έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
  7. Την υπ. Αριθμ. 5 /26-2-2024 θέμα 2Ο  απόφασή της με την οποία ενέκρινε  τη διένεργεια  δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  για την εκμίσθωση  του κυλικείου  στο Κλειστό Νεάπολης του Ε.Α.Κ. Λάρισας και όρισε την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   

               Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  αποκλειόμενης  της συνέχισης με προφορικές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κλειστού Νεάπολης που βρίσκεται επί της οδού Τέρμα Καρδίτσης άνευ αριθμού ,  στις αθλητικές εγκαταστάσεις  του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας στην περιοχή Νεάπολη Λάρισας Τ.Κ. 41335 Λάρισα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 715/79 άρθρα 38-49.

               Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις διοικητικές υπηρεσίες Του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας (Σπ. Καλοδίκη & δημοτικής οδού  άνευ ονόματος) Τ.Κ. 41447  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών .  Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρούνται  εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο της διακήρυξης από τον  ιστότοπο της διαύγειας και του ΕΑΚΛ (www.eaklarisas.gr) ή από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Α.ΚΛ.

             Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα)  διευκρινήσεις σχετικές με το διαγωνισμό έως  πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το Ε.Α.ΚΛ. θα απαντήσει γραπτώς σε όλα τα  ερωτήματα δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανείς διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ  μέρους του Ε.Α.Κ.Λ.

                Όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις  με ποινή παράβασης  εκάστου, τον αποκλεισμό του παραβάτη διαγωνιζόμενου από τη συμμετοχή του στην  περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

                Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία και έγγραφο μεταξύ  του Ε.Α.Κ.Λ. και των διαγωνιζομένων πρέπει να είναι συντεταγμένο  στην ελληνική  γλώσσα ή να φέρει νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

                Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού με τους παρακάτω  όρους:

      

         

  1.      Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι

  A.    :ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Ε.Α.Κ. Λάρισας (Σπ. Καλοδίκη & δημοτικής οδού άνευ ονόματος) Τ.Κ. 41447  την Παρασκευή 29 Μαρτίου  2024 και ώρα 10.00 -10.30, ενώπιον της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Π.Δ. 715/79

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( μισθίου)

   Το κυλικείο  βρίσκεται εντός στους χώρους του Κλειστού Νεάπολης (Τέρμα Καρδίτσης άνευ αριθμού και πιο συγκεκριμένα τον κυρίως χώρο του κυλικείου που περιλαμβάνει τον χώρο της κουζίνας και το σαλόνι με τα τραπεζοκαθίσματα με επιφάνεια  100,00 τ.μ.

         Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

  Η  χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριετής.  Θα αρχίσει  από την ημερομηνία υπογραφής του μσθωτηρίου  συμβολαίου και θα λήξει την προηγούμενη της αντίστοιχης ημέρας του ίδιου μήνα μετά από τρία (3) έτη. Προφορική ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή αναμίσθωση  ρητώς αποκλείεται.

         Δ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

  Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς /εκκίνησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό  προσδιορίζεται μηνιαίο μίσθωμα  ποσού  (  300,00 ) ευρώ, πλέον του αναλογούντος τέλος χαρτοσήμου.

          Ε. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

          Ε.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα , της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αντικείμενο νόμιμης δραστηριότητας  συναφές με το αντικείμενο της παρούσας δηλαδή λειτουργία καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναψυκτήρια , καφενεία, catering,ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.
  • Ενώσεις /κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα μέλη των οποίων πρέπει να ασκούν νομίμως συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητες και να πληρούν  τις προυποθέσεις της παρούσας ορίζοντας ταυτόχρονα  κοινό εκπρόσωπο  , ο οποίος εξουσιοδοτείται να τους εκπροσωπεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις  καθ΄όλη

  τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

  • Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστεί αμετάκλητα από διαγωνισμούς ή που ως συμμετέχοντες σε συναφείς διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση ή έχοντες υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Α.Κ. Λάρισας δεν έχουν εκπληρώσει  τις  συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του εκμισθωτή . Ο αποκλεισμός αφορά και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπήρξαν μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων.

              Ε2 :Δικαιολογητικά  Συμμετοχής

             Οι  διαγωνιζόμενοι  υποχρεούνται να υποβάλλουν επί  ποινή  αποκλεισμού   

             τα εξής:

  • Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη όπως στο Παράρτημα 1 της παρούσας , υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή επί νομικών προσώπων ή ενώσεων ή κοινοπραξιών από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή ειδικό πληρεξούσιο. Η αίτηση θα φέρει ημερομηνία και σφραγίδα της επιχείρησης και διακριτή αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος (ολογράφως). Η υποβολή της αίτησης συνιστά ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά  υπογράφεται και υποβάλλεται δια πληρεξουσίου, στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται και ειδικό πληρεξούσιο. Στην αίτηση συμμετοχής θα αναφέρονται εκτός από τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου ( φυσικού ή νομικού προσώπου), οπωσδήποτε και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ο αριθμός τηλεφώνου. Κάθε έγγραφο του Ε.Α.Κ.Λ. προς διαγωνιζόμενο δύναται να αποστέλλεται μέσω διαδικτύου στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής.
  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  ποσού ίσου με το προτεινόμενο ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος πλέον του αναλογούντος  τέλος χαρτοσήμου, ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

  Δεν γίνεται δεκτή προσφορά η οποία υπολείπεται στο ελάχιστο του άνω απαιτούμενου ποσού.

  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα  στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη -μέλη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται  με γραμμάτιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη  με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄ επιλογή των συμμετεχόντων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

  Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Την ημερομηνία έκδοσης
  • Τον εκδότη ,
  • Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
  • Τον αριθμό της εγγύησης
  • Τα ποσό που καλύπτει η εγγύηση
  • Την πλήρη επωνυμία , τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ( στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης).
  • Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης , παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
  • Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
  • Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από  απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίο απευθύνεται.
  • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία:

  Ι  Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού

  II Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους   της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα.

  III Να δηλώνεται ότι ως συμμετέχοντες (ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ως μέτοχοι ή εταίροι ή διοικητές ή διαχειριστές των ως άνω νομικών προσώπων),σε συναφείς διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το διαγωνισμό ή από τη σύμβαση ή έχοντας υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του δημοσίου συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Α.Κ. Λάρισας, δεν έχει συντρέξει περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του εκμισθωτή. Επίσης ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση.

   

  * Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του

  Ε.Α.Κ. Λάρισας    σε περίπτωση άρνησης του πρώτου  πλειοδότη να

  υπογράψει το ιδιωτικό   συμφωνητικό μίσθωσης ή άρνησης ή αδυναμίας

  να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του

  ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

   

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού , ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρους του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία , τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, απάτη, πλαστογραφία.

                      Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό μητρώο :

               Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε)., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών

              εταιρειών (Ι..Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) των διαχειριστών. Στις περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών (Α.Ε.)   του διευθύνοντα συμβούλου, καθώς  και όλων των  Μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του διοικητικού συμβουλίου .

  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση .
  • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία  του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Η εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει μόνο τους διαγωνιζόμενους για τους οποίους, λόγω της νομικής μορφής της επιχείρησής τους, η εγγραφή σε Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική.

   

  • Πιστοποιητικό (φορολογικής ενημερότητας) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -μέλους ή χώρας , από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
  • Πιστοποιητικό (ασφαλιστικής ενημερότητας) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -μέλους ή χώρας , από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
  • Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους αποσχολουμένους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου και υπηρεσιών στην επιχείρηση του συμμετέχοντος καθώς και τον ίδιο τον συμμετέχοντα – φυσικό πρόσωπο  και τα μέλη αυτού επί νομικού προσώπου , εφόσον υπάρχει η υποχρέωση της επιχείρησης, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών γι’ αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθεί επιπλέον  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης( στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά οργανισμούς -ή κλάδους του ΕΦΚΑ- κύριας και επικουρικής αφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

  Λαμβανομένου υπόψη του συντόμου, σε πολλές περιπτώσεις χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους  ημεδαπούς φορείς , οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά , τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής προσφοράς

  • Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο , προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (‘όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.τ.λ. ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή σου , το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος , δικαίωμα υπογραφής κ.τ.λ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του /των ή και των μελών του οργάνου διοίκησης /νόμιμου εκπροσώπου.
  • Ο διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του , υποβάλει μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης συντεταγμένο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του. Εάν κάποιος ενεργεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει και να προσκομίσει και το σχετικόπληρεξούσιο , διαφορετικά θεωρείται ότι ενεργεί για τον εαυτό του.
  • Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών Βεβαίωση αρμόδιας αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
  • Στις περιπτώσεις Ενώσεων προσώπων/ Κοινοπραξίας
  • Η ένωση προσώπων υποβάλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται  υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν ένωση είτε από τον εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προσώπων.
  • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται  εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
  • Σε περίπτωση που εξ΄ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης  κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή .Εάν τα παραπάνω προκύψουν  κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

  Η Ένωση  δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Υποχρεούται όμως να υποβάλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να :

  1. Αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους ένωσης /κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση/κοινοπραξία.
  2. Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους για την υλοποίηση του έργου.
  • Δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/κοινοπραξίας και ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος για την επικοινωνία με το Ε.Α.Κ.Λ. και στον οποίο θα γίνονται κάθε είδους κοινοποιήσεις και επιδόσεις καθ΄ όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
  • Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά , μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω , κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.

             ΣΤ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  1. Η προσφερόμενη  αξία του μισθώματος θα είναι σε ευρώ και θα περιλαμβάνει μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία .

    Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους με πλήρη γνώση του προς  εκμίσθωση χώρου,            μετά από επιτόπια επιθεώρηση αυτού και των εργασιών που αναφέρονται σ΄ αυτόν και αφού έχουν σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος από τη λειτουργία του κυλικείου, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτούς του διαγωνισμού , αναλαμβάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

  1. Σε εμφανές σημείο της προσφοράς θα γίνεται ο υπολογισμός των τελών χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου) που θα βαρύνουν την προσφερόμενη καθαρή αξία του μισθώματος. Το ποσό που θα προκύπτει θα προστίθεται στην καθαρή αξία του προσφερόμενου μισθώματος . Το σύνολο θα αποτελεί την αξία της προσφοράς.
  2. Η ισχύς των προσφορών θα είναι για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν χωρίς πρόσκληση , εφόσον επίκειται λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους και της εγγυητικής τους επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία να τις ανανεώσουν ισόχρονα. Εάν δεν τις ανανεώσουν θεωρείται ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό , ο οποίος συνεχίζεται με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους.
  3. Η αξία προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως  και δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αναγραφόμενης τιμής εκκίνησης της διακήρυξης.
  4. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη ή διαφορετικές ερμηνείες και να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση , παρατίθεται στο τέλος της διακήρυξης ως παράρτημα  ο τύπος της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα 2).

  Η κατακύρωση γίνεται στο διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο  μηνιαίο μίσθωμα.

  Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες  σχετικά με την υποβολή  αίτησης συμμετοχής , τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παρούσα, η επιστροφή των φακέλων διαδικασίας , όλα τα υποβαλλόμενα  εκ των υποψηφίων δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν στο φάκελο του διαγωνισμού.

  Το Ε.Α.Κ.Λ. επιφυλάσσεται του δικαιώματός τους να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές των στοιχείων που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του υπό κρίση διαγωνισμού.

   

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   

  Οι προσφορές πρέπει :

               Α. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο , την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται  στην     

                    παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος.

               Β. Να μη φέρουν παράτυπες  διορθώσεις  όπως σβησίματα, προσθήκες κ.λ.π. Αν υπάρχουν   

                   διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π.  θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την αποσφράγιση του φακέλου

                   της προσφοράς γεγονός που θα το βεβαιώσει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

               Γ. Αν διαπιστωθεί ότι οι προσφορές περιλαμβάνουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο  επιφυλάξεις ή

                   τροποποιήσεις  των όρων της Διακήρυξης, μπορεί κατά την κρίση της  Επιτροπής, αυτό να

                    αποτελέσει στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς   όρους της διακήρυξης αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

              Δ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

                   Εξαιρούνται δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένες αρχές, οπότε στην περίπτωση αυτή  

                   αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα APOSTILLE σύμφωνα  με το Ν.1497/1984 αφετέρου 

                   πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (ως τέτοια νοείται 

                   μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ είτε από το αρμόδιο προξενείο ή άλλη  

                   αρμόδια αρχή , είτε από δικηγόρο).

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

          

  Φάκελοι προσφορών – παραλαβή

   

       Α.  Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ,πρέπει να καταθέσουν τα  προβλεπόμενα 

             στην παρούσα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται .

       Β.  Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε κλειστό κυρίως φάκελο  που φέρει την επαγγελματική  

              σφραγίδα του υποψηφίου και την υπογραφή του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου  της

              επιχείρησης  στην ένωση του φακέλου, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς.

  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

               Ο φάκελος απευθύνεται προς την

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας(Σπ. Καλοδίκη & δημοτικής οδού

  άνευ ονόματος Τ.Κ. 41447 ΛΑΡΙΣΑ

   Οι φάκελοι πρέπει να φέρουν καθαρογραμμένα τα στοιχεία του αποστολέα (τίτλος, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, και Δ.Ο.Υ. , διεύθυνση , e-mail, τηλέφωνο και φαξ). 

         Γ. Ο φάκελος της προσφοράς είτε κατατίθεται από νόμιμα  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  , είτε αποστέλλεται επί αποδείξει με οποιονδήποτε τρόπο, (αρκεί να παραδίδεται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  στην προθεσμία  που προαναφέρεται). Φάκελοι , που δεν έχουν αποστολέα δε θα παραλαμβάνονται. Το Ε.Α.Κ.Λ. δε θα φέρει καμία ευθύνη για την εμπρόθεσμη παραλαβή των φακέλων που δεν κατατίθενται αλλά  αποστέλλονται.

        Δ. Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εγκαίρως.

        Ε. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

       Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται  ως απαράδεκτη κάθε αίτηση διευκρίνησης ή αμφισβήτηση όρου της διακήρυξης ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόμενο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που ορίζει  η Επιτροπή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού οφείλει να αντιμετωπίζει τις διευκρινίσεις των διαγωνιζόμενων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση τη μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών.

       Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης .Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται . ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ΄ αυτή. Εξ’ άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι για το ακριβές αντικείμενο του διαγωνισμού ( μίσθιο, αντικείμενο και συνθήκες εργασιών) και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.

         Για τον εύκολο έλεγχο των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.

         Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους  όρους της διακήρυξης .Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν αξιολογούνται και οι φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

      ΣΤ. Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητοι κλειστοί υποφάκελοι με τη σφραγίδα και την υπογραφή του υποψηφίου στην ένωση των φακέλων ως εξής :

  • «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει την αίτηση συμμετοχής  και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
  • «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

        Κάθε υποφάκελος φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου με την αντίστοιχη προσθήκη   «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Οικονομική Προσφορά».

        Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία όλων των μελών.

     3.2   Αποσφράγιση φακέλων-Δημόσια συνεδρίαση

        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού , που προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

          Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία :

    Α) Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα που ορίζεται  στη διακήρυξη παρουσία των παρισταμένων πλειοδοτών ή εκπροσώπων τους αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

    Β) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί κατά σειρά προτεραιότητας παραλαβής τους φακέλους σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης τους στο πρωτόκολλο και καταγράφει σε ειδικό πίνακα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων με αντίστοιχη σειρά .Σε περίπτωση που οι φάκελοι δεν είναι συμπληρωμένοι κατά τα ως άνω οριζόμενα επιστρέφονται  ως απαράδεκτοι χωρίς να αποσφραγιστούν.

    Γ)

  1. Στην ίδια συνεδρίαση ακολουθεί η αποσφράγιση των αποδεκτών κυρίως φακέλων . Μονογράφονται οι υποφάκελοι κάθε προσφοράς. Αποσφραγίζεται μόνον ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά .Αριθμείται και μονογράφεται το περιεχόμενό του από τα μέλη τη; Επιτροπής. Τα ΦΕΚ και τα έγγραφα άνω των τριών σελίδων μονογράφονται μόνο στην πρώτη σελίδα τους. Γίνεται ανάγνωση των στοιχείων των δικαιολογητικών και σημειώνεται ο έλεγχος σε προβλεπόμενο πίνακα.
  2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των περιεχομένων στοιχείων στον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής , η Επιτροπή θα ανακοινώσει δημοσίως τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από το διαγωνισμό λόγω μη πληρότητας των στοιχείων , καθώς και τους λόγους αποκλεισμού του καθενός. Μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων τους επιστρέφεται στους αποκλεισθέντες , επί αποδείξει σφραγισμένος ο υποφάκελος με την οικονομική προσφορά.

    Δ) Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο υποφάκελος  με την οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, που έγινε δεκτός στην περαιτέρω διαγωνιστική  διαδικασία  κατά την ίδια σειρά της παραγράφου Β. Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν την προσφορά που βρίσκεται  μέσα σ’ αυτόν .Τα οικονομικά στοιχεία κάθε προσφοράς διαβάζονται φωναχτά. Τα στοιχεία κάθε προσφοράς καταγράφονται στον προβλεπόμενο πίνακα και πρακτικό με φθίνουσα σειρά από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη προσφορά.

     Ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα καταγραφής των στοιχείων στους παριστάμενους και προχωρεί στην εισήγησή της  περί ανάδειξης πλειοδότη. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ενστάσεις κατά τη διαδικασία θα επισυναφθούν στο πρακτικό που θα υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Λ.

         Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται μόνο μετά την εγκριτική απόφαση της Ε.Δ. του Ε.Α.Κ.Λ.,

  που κατακυρώνει  ή μη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

     ΣΤ) Η πρόσκληση  στον πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης θα αποσταλεί μετά τη συνεδρίαση της Ε.Δ και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

     Ζ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες, εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος , με εξαίρεση εκείνης του τελικού πλειοδότη που θα επιστραφεί με την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

        3.3   Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

   

         Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Ε.Δ. του Ε.Α.Κ.Λ., Το αρμόδιο για την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει :

  α)Κατακύρωση στον πλειοδότη με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα , εφόσον καλύπτονται οι όροι της διακήρυξης και οι προσφορές θα καλύπτουν και τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου.

  β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων.

  γ) Ματαίωση του διαγωνισμού.

  δ) Ματαίωση της ανάθεσης.

         Το Ε.Α.Κ.Λ. έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να μεταβάλλουν το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να μην κατακυρώσουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κριθεί τελικά ασύμφορη για το Ε.Α.Κ.Λ, να ματαιώσουν το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλλουν ή να επαναλάβουν το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση  των όρων του, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των διαγωνιζομένων ή του πλειοδότη εξ΄ οιουδήποτε λόγου.

        Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα , η Ε.Δ. αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση σ΄ αυτόν που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. .Αν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα , διενεργείται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση , κατόπιν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Κατά του αποτελέσματος της κλήρωσης δε χωρούν ενστάσεις .Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του μη προκριθέντος.

         Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο ή ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη  προσέλευση κανενός πλειοδότη ) ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 του Π.Δ. 715/1979.

       3.4   Ενστάσεις

           Η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου επιτρέπεται ενώπιον της Επιτροπής , η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους διαγωνιζόμενους εγγράφως , κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή σε 24 ώρες από τη λήξη διενέργειάς του.

  1. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Για την υπογραφή της σύμβασης ο τελικός πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης , διπλάσιας αξίας του μισθώματος, που θα υπολογισθεί πλέον των τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ.  Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη Τράπεζα. Το ποσό της θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος , ώστε πάντα να ισούται με δύο τρέχοντα μισθώματα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα  στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη -μέλη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται  με γραμμάτιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη  με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’’ επιλογή των συμμετεχόντων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

  Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατά΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Την ημερομηνία έκδοσης
  • Τον εκδότη ,
  • Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται.
  • Τον αριθμό της εγγύησης
  • Τα ποσό που καλύπτει η εγγύηση
  • Την πλήρη επωνυμία , τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ( στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης).
  • Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης , παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
  • Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
  • Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από  απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου  προς τον οποίο απευθύνεται.

         Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί  ατόκως στον μισθωτή μετά την απόδοση  του μισθίου και εφόσον προηγουμένως έχουν εξοφληθεί  όλα τα οφειλόμενα  μισθώματα και κάθε εν γένει  δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή. Η εγγύηση δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται με μισθώματα .Η παράβαση του όρου αυτού έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγυητικής υπέρ του εκμισθωτή πέραν των άλλων υποχρεώσεων του μισθωτή.

          Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  καταπέσει υπέρ του  Ε.Α.Κ.Λ ή μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να την ανανεώσει , συμπληρώσει ή αντικαταστήσει εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία κατάπτωσης, παρέχεται στο  Ε.Α.Κ.Λ το δικαίωμα να καταγγείλουν χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία τη μίσθωση.

  1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Με την  επιγραφή επί αποδείξει γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού αυτός καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Αν δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης  καθώς και τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων των δημοσιεύσεων της προκήρυξης κατά τον όρο 7.2.3. της παρούσας το Ε.Α.Κ.Λ κηρύσσουν αυτόν έκπτωτο  και χάνει το δικαίωμα  της συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό καθώς και το ποσό της  εγγύησης συμμετοχής που εκπίπτει υπέρ του Ε.Α.Κ.Λ.  Ακολούθως το Ε.Α.Κ.Λ. προβαίνει σε εκμίσθωση και άνευ διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του μισθώματος μέχρι τη λήξη του ,στη διακήρυξη ορισθέντος χρόνου εκμίσθωσης και στην ανόρθωση της κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο Ε.Α.Κ.Λ ζημίας εκ της αθέτησης της υποχρέωσης αυτού προς υπογραφή της σύμβασης. Ο καταλογισμός σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη ενεργείται σύμφωνα  με το άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ. 715/1979.

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

       Ο  μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εντός είκοσι  (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο (μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων) για την κάλυψη του μισθίου και των παγίων εγκαταστάσεων του κατά παντός κινδύνου , όπως πυρός , κεραυνού, βραχυκυκλώματος, εκρήξεων από κάθε αιτία. , πλημμύρας κ.λ.π. για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Στην  ασφαλιστική σύμβαση το Ε.Α.Κ.Λ  θα ορίζονται ρητά ως αποκλειστικός δικαιούχος.

        Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης  ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο στο μίσθιο δίκτυο πυρασφάλειας  σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές.

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
   • ΜΙΣΘΩΜΑ

   Α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ληφθούν υπόψη :

  1. 1. Η καθαρή αξία του προαναφερθέντος μισθώματος.
  2. 2. Η επιβάρυνση του μισθώματος με τέλη και ποσοστά που θα ισχύσουν την ημερομηνία της υπογραφής , ανεξάρτητα από εκείνα της προσφοράς, εφόσον έχουν αλλάξει.
  3. 3. Σε περίπτωση που το Κλειστό Νεάπολης γίνει έδρα ομάδας Α΄ Εθνικής Κατηγορίας το μίσθωμα ( από την τιμή κατακύρωσης μισθώματος) , θα αυξηθεί κατά 10 % .

  Β)  Με δεδομένο ότι η επιβάρυνση του μισθώματος υπολογίζεται ποσοστιαία  ο υπολογισμός θα γίνεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κάθε φορά , για κάθε μήνα. Το είδος των επιβαρύνσεων και τα ποσοστά καθορίζονται από τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους.

  Γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει  μαζί με το μίσθωμα ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε αναλογούντος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Σε περίπτωση αυξομείωσης των τελών ή αντικατάστασής από φόρο ή τέλος , ο μισθωτής θα καταβάλλει τη δαπάνη που αντιστοιχεί.

  Δ) Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί , πριν από κάθε μηνιαία καταβολή μισθώματος , οποιαδήποτε άλλη οφειλή έχει δημιουργηθεί προς το Ε.Α.Κ.Λ,   από τη χρήση του μισθίου.

  • ΜΙΣΘΙΟ- Υποχρεώσεις μισθωτή

    7.2.1.Το Ε.Α.Κ.Λ,  δεν έχει υποχρέωση να εγκαταστήσουν το μισθωτή.

  • Ο μισθωτής δε δικαιούται για κανένα λόγο

  Α) Μείωση του μισθώματος ή απαλλαγή   από την υποχρέωση ετήσιας αναπροσαρμογής , ούτε και στην περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού. Δεδομένου ότι η μίσθωση συνάπτεται  σε χρόνο οικονομικής ύφεσης, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί κατά τη διάρκεια αυτής , δικαστικώς ή εξωδίκως , μείωση του μισθώματος , με επίκληση εφαρμογής των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. καθώς για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την υποβολή της προσφοράς του έχει σταθμίσει το σύνολο των συνθηκών.

  Β) Μείωση του μισθώματος , έκπτωση ή απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση του λόγω αργιών, απεργιών , τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα, για το χρόνο που διενεργούνται εργασίες στο χώρο , προγραμματισμένες ή έκτακτες και απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του , το διάστημα που λόγω θέρους οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές .Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που σταματά η λειτουργία του Κλειστού  Νεάπολης εξ ΄ολοκλήρου για τη διενέργεια εργασιών και εφόσον ο χρόνος διακοπής της λειτουργίας του υπερβαίνει τις είκοσι (20) συνεχόμενες  ημέρες , οπότε ο μισθωτής θα δικαιούται απαλλαγή από το μίσθωμα για το σύνολο του χρόνου που υπάρχει διακοπή λειτουργίας. Προϋπόθεση για την απαλλαγή από το μίσθωμα είναι η έκδοση απόφασης από την Ε.Δ. του Ε.Α.Κ.Λ.  μετά από αίτηση του μισθωτή η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας  ενός μήνα από την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος για το οποίο αιτείται την απαλλαγή . Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο μισθωτής να υποβάλλει σχετικό αίτημα , αποσβένεται το σχετικό  δικαίωμά του.

  Γ) Σε συμψηφισμό του μισθώματος με ανταπαίτηση οποιασδήποτε φύσης , σε επίσχεση του μισθώματος και του μισθίου  για τυχόν ανταπαιτήσεις του κατά του Ε.Α.Κ.Λ. από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν , σε εκχώρηση των απαιτήσεων του κατά του Ε.Α.Κ.Λ.

  Το Ε.Α.Κ.Λ. ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του μισθωτή ως προς τον όγκο της πελατείας του , τον αριθμό των αθλουμένων – προπονούμενων- επισκεπτών του Ε.Α.Κ.Λ., τον αριθμό , το είδος και τη συχνότητα των εκδηλώσεων , αθλητικών ή μη που θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις , ούτε εγγυώνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων ή τον αριθμό των προσερχομένων αθλητών , θεατών και λοιπών προσώπων.

        7.2.3.Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της

  διακήρυξης , των νόμιμων κρατήσεων   και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου του μισθωτηρίου συμβολαίου. Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζει τις αποδείξεις για την εξόφληση τιμολογίων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η διακήρυξη.

  7.2.4 Ο μισθωτής  υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου , τις υπέρ αυτού δουλείες , τα όριά του και γενικά το μισθίο σε καλή κατάσταση , να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις με όλα τα νόμιμα μέσα και αγωγές διαφορετικά , ευθύνεται για αποζημίωση.

  7.2.5. Ο μισθωτής υποχρεούται να : α) λάβει όλες τις αναγκαίες  αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία του κυλικείου και κάθε άλλη β) διαθέτει ποιοτικά είδη κυλικείου σε ικανή ποσότητα και ποικιλία ,  γ) διαθέτει κατάλληλο και επαρκές προσωπικό , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο , για το οποίο θα είναι θα είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος  για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απασχόλησή του , υποχρεουμένου του προσωπικού να φέρει την προβλεπόμενη  από τις υγειονομικές διατάξεις  ενδυμασία και απαραίτητα έγγραφα υγείας δ) εξοπλίσει με δαπάνη και ευθύνη του το κυλικείο με τα απαραίτητα (ψυγεία, βιτρίνες, σκεύη) για την άριστη λειτουργία του , ε) τηρεί όλες τις σχετικές με τη λειτουργία του κυλικείου  αγορανομικές διατάξεις, υγειονομικές, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις , έχοντας  δικαίωμα αναγωγής κατά του μισθωτή , σωρευόμενης και αγωγής  αποζημίωσης  σε περίπτωση  άσκηση  αγωγής κατ’ αυτού (του Ε.Α.Κ.Λ.) τρίτου για κάθε πιθανό αδίκημα που αφορά στη λειτουργία του κυλικείου, στ) διατηρεί το μισθίο και τα προσφερόμενα είδη  καθαρά , υποκείμενα σε υγειονομικό έλεγχο  της αρμόδιας αρχής , ζ) μεριμνά για την αισθητική του  χώρου, η) μην αποθηκεύει στο μισθίο εύφλεκτα υλικά . Ο μισθωτής είναι ο μόνος υπόχρεος έναντι του Ε.Α.Κ.Λ και των καταναλωτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

  7.2.6.  Η καταβολή του μισθώματος

  Α) Η  καταβολή του μισθώματος θα γίνεται την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα κάθε  μισθωτικού μήνα. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του  Ε.Α.Κ.Λ και θα κοινοποιεί ο μισθωτής στο Ε.Α.Κ.Λ το τραπεζικό καταθετήριο για την έκδοση του αντίστοιχου γραμματίου είσπραξης.

  Β) Η εξόφληση του οφειλόμενου μισθώματος  θα επιβεβαιώνεται από το Ε.Α.Κ.Λ μετά την κοινοποίηση του καταθετηρίου στο Ε.Α.Κ.Λ. Τυχόν υπόλοιπο χρηματικής καταβολής από τον ανάδοχο , θεωρείται έναντι του οφειλόμενου μισθώματος.

  7.2.7. α) Απαγορεύεται η εκχώρηση  δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μισθίου με η χωρίς  αντάλλαγμα . Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση χρήσης και η υπεκμίσθωση του μισθίου

  μερικώς ή στο σύνολο του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ε.Α.Κ.Λ . Εάν δοθεί συναίνεση  ο μισθωτής υποχρεούται να  υποβάλλει στον εκμισθωτή αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου υπεκμίσθωσης.

  Β) Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης κ. λ. π.  ο μισθωτής συνεχίζει να ευθύνεται εις ολόκληρον  έναντι του εκμισθωτή βάσει των όρων της σύμβασης μίσθωσης .Η σύμφωνα με τα παραπάνω υπεκμίσθωση κ. λ. π.  δε δύναται να συν ομολογηθεί για χρόνο πέραν του χρόνου της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

  7.2.8.  Ο μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μισθίο σε καλή κατάσταση  και επιβαρύνεται με κάθε έξοδο επισκευής και συντήρησης του.

  7.2.9. Απαγορεύεται  η παρέμβαση στο μισθίο , με τρόπο που αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό  σχεδιασμό της κατασκευής. Για κάθε παρέμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση  του μισθίου  ή του  περιβάλλοντα  χώρου , απαιτείται έγγραφη  έγκριση του  Ε.Α.Κ.Λ

  7.2.10. Το Ε.Α.Κ.Λ  έχει το δικαίωμα για μονομερή λύση της σύμβασης όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.

  7.2.11. Κατά τη λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο  και οποτεδήποτε , οποιαδήποτε κατασκευή (οικοδόμημα , παράπηγμα κ. τ. λ. ) προβλεπόμενη ή μη από τη σύμβαση περιέχεται χωρίς αποζημίωση στην κυριότητα του Ε.Α.Κ.Λ

  7.2.12. Το μισθίο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο και οι τιμές των προϊόντων που θα διατίθενται θα είναι τιμές διάθεσης προϊόντων από κυλικείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

  7.2.13. Κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα πρέπει  να παρευρίσκεται σ’ αυτό  ο μισθωτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

  7.2.14. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος  να χρησιμοποιεί το μισθίο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο. Το κυλικείο θα λειτουργεί συνέχεια όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης και α) όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων , όπως καθορίζονται βάσει προγράμματος που εκδίδεται από το Ε.Α.Κ.Λ χωρίς κανένα δικαίωμα παρέμβασης ως προς αυτό του μισθωτή , β) κατά τη διάρκεια  εκδηλώσεων , αγώνων κ. λ. π.  εκτός του συνήθους ωραρίου  λειτουργίας , εφόσον τουλάχιστον τρείς ημέρες  πριν από την εκδήλωση ειδοποιηθεί προς αυτό εγγράφως από το Ε.Α.Κ.Λ, αυτονόητα χωρίς εξ’ αυτού του λόγου να γεννάται καμία υποχρέωση του Ε.Α.Κ.Λ

  7.2.15. Απαγορεύεται το παίξιμο τυχερών παιχνιδιών και η εγκατάσταση ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

  7.2.16. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει ο ίδιος το κυλικείο με τις απαραίτητες  συσκευές για τη λειτουργία του. Το Ε.Α.Κ.Λ. έχει δικαίωμα να αποκλείσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, που κατά την αιτιολογημένη κρίση του ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα τεχνικής φύσεως στις εγκαταστάσεις ή στη χρήση του κυλικείου.

  7.2.17.  Απαγορεύεται η ανάρτηση, επικόλληση κ. λ. π.  διαφημίσεων στο μισθίο από το μισθωτή , όπως επίσης  επιγραφών και πινακίδων.

  Από τη μίσθωση του κυλικείου κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο Ε.Α.Κ.Λ.  για τη σύναψη συμβάσεων διαφήμισης για την προβολή τους στο Ε.Α.Κ.Λ. ακόμη και για προϊόντα  ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα που διαθέτει  ο μισθωτής , χωρίς ο τελευταίος  να δικαιούται κανενός  είδους αποζημίωση.

  7.2.18. Εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει  όνομα/διακριτικό τίτλο για το κυλικείο οφείλει να το υποβάλλει σε έγκριση του Ε.Α.Κ.Λ.

  7.2.19. Η μουσική επιτρέπεται σε χαμηλή ένταση.

  7.2.20. Το Ε.Α.Κ.Λ. λειτουργεί βάσει «Κανονισμού Λειτουργίας» που εγκρίνεται από την Ε.Δ. του Ε.Α.Κ.Λ. Ο μισθωτής  υποχρεούται στην τήρηση των Κανονισμών, όπως κάθε  φορά ισχύουν. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις , οδηγίες και λοιπές εντολές  διδόμενες από τις αστυνομικές αρχές και λοιπούς φορείς επιφορτισμένους με την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων.

  7.2.21. Αν στις εγκαταστάσεις διεξάγονται αγώνες ή άλλου είδους εκδηλώσεις  στο πλαίσιο των οποίων γίνεται διάθεση προϊόντων , ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς καμία αποζημίωση του να αποδεχθεί αυτή ακόμα κι αν αφορά σε είδη που διαθέτει ο ίδιος. Όταν γίνονται αγώνες εκδηλώσεις  κ.λ.π. οι διοργανωτές δε θα δικαιούνται να εγκαθιστούν προσωρινά κυλικεία για την εξυπηρέτηση των προσερχομένων με είδη κυλικείου..

  7.2.22. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την καθαριότητα   στο χώρο του κυλικείου  .

  7.2.23. Η μίσθωση εμπίπτει στις διατάξεις του Π,Δ. 715/79 άρθρο 38-49, Ν. 1646/86 άρθρο 21 , όπως συμπληρώθηκε  με το άρθρο 7 του Ν. 1898/90 και το Ν. 1958/91 άρθρο 46 παρ. 5 και 6.

  7.2.24. Παράβαση οποιουδήποτε  όρου της σύμβασης μίσθωσης θα συνεπάγεται λύση της σύμβασης και έξωση  του μισθωτή.

         7.3 Απόδοση του μίσθιου

  Α) Η  απόδοση του μισθίου θα γίνει την προβλεπόμενη ημέρα λήξης της μίσθωσης . Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση του Ε.Α.Κ.Λ. ανυπερθέτως και απροφασίστως να αποδώσει ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση του μισθίου , με όλες τις εγκαταστάσεις , ευθυνόμενος και υποχρεούμενος σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης απόδοσης : α) σε πλήρη αποζημίωση του Ε.Α.Κ.Λ . καταπίπτουσας σε βάρος του και της εγγύησης  καλής εκτέλεσης της σύμβασης ,β) σε καταβολή ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη  ζημία  για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσού ίσου με το 1/10 του τρέχοντος στο χρόνο εκείνο μισθώματος, επιπλέον της οφειλόμενης αποζημίωση χρήσης.

  Β) Το μισθίο θα αποδοθεί από το μισθωτή στην Επιτροπή Παραλαβής  του Ε.Α.Κ.Λ. στην κατάσταση που το παραλαμβάνει και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

  Γ) Εάν κατά την απόδοση του μισθίου διαπιστώθηκαν φθορές, ζημίες ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης , αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν από το μισθωτή εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως ο εκμισθωτής δικαιούται να προβεί στην αποκατάσταση των φθορών, ζημιών, βλαβών να παρακρατήσει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης τη δαπάνη των επισκευών τους και να διεκδικήσει δικαστικά κάθε περαιτέρω δικαίωμά του.

  7.4. Λύση της σύμβασης

  Η σύμβαση μίσθωσης λύεται υποχρεωτικά με την πάροδο του χρόνου για την οποία συμφωνήθηκε .Προφορική ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή αναμίσθωση ρητώς αποκλείεται

  Πριν από τη συμβατική λήξη η μίσθωση λύεται:

  -Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου μισθωτή.

  - Σε περίπτωση που ο μισθωτής στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της επιχείρησής του ή επιβληθούν σε αυτόν οποιοιδήποτε νομικοί περιορισμοί.

  - Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπει η σύμβαση, ο Αστικός Κώδικας ή άλλος νόμος

  Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης από το Ε.Α.Κ.Λ. εξαιτίας συμβατικής παράβασης του μισθωτή θα έχει τις παρακάτω συνέπειες:

  • Την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , ως ποινικής ρήτρας για αναπόδεικτη ζημία χωρίς συμψηφισμό με οφειλόμενα μισθώματα.
  • Ότι καθίστανται απαιτητά και ληξιπρόθεσμα και τα άληκτα μισθώματα.

        7.5 Απόδοση εγγύησης

        Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την εξόφληση των οφειλόμενων μισθωμάτων μετά των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και των λοιπών υποχρεώσεων του μισθωτή , όπως γράφονται ανωτέρω και την υπογραφή του πρωτοκόλλου απόδοσης του μισθίου, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή.

  Σε περίπτωση που οποτεδήποτε από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έως την λήξη της μίσθωσης που θα συναφθεί το Ε.Α.Κ.Λ. παύσουν να έχουν το δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας του Κλειστού Νεάπολης , όπου βρίσκεται το μισθίο- κυλικείο, για οποιονδήποτε λόγο .το Ε.Α.Κ.Λ. θα έχει το δικαίωμα εμπρόθεσμης καταγγελίας της μίσθωσης, χωρίς εξ’  αυτού του λόγου να προκύπτει  καμία αξίωση του μισθωτή  (αποζημίωσης  κ. λ. π. ) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

  Το μισθίο θα χρησιμοποιηθεί από τον  μισθωτή αποκλειστικά  και μόνο ως κυλικείο, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κλειστού Νεάπολης , ρητά απαγορευμένης οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης.

  Ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί στο μισθίο ή σε  γειτονικές ιδιοκτησίες ή σε κοινόχρηστους χώρους και θα προέρχεται από φωτιά ή αμέλεια ή κακή χρήση του μισθίου.

  Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την κατάσταση του μισθίου , της οποίας έλαβε ο μισθωτής πλήρη γνώση με επιτόπιο έλεγχο, μη υποχρεούμενων του Ε.Α.Κ.Λ. σε καμία επισκευή διόρθωση ή βελτίωση αυτών, μηδέ των αναγκαίων δαπανών εξαιρουμένων καθ΄ όλη  τη διάρκεια της μίσθωσης . Εκ του λόγου τούτου ο μισθωτής δε δικαιούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος , ούτε σε λύση της μίσθωσης.

   Για όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα διακήρυξη  και το μισθωτήριο συμβόλαιο  που θα υπογραφεί  ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις  που αναφέρονται στο Π.Δ. 715/1979 (ιδίως στα άρθρα 44 έως 49) όπως ισχύει.

   

  Για την  Επιτροπή  Δ/σης του  Ε.Α.Κ.  Λάρισας

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΪΜΟΥΛΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       1

   

  « ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ  ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ,ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- EMAIL, ΤΗΛ. ΦΑΞ»

   

  ΠΡΟΣ:

  Την Επιτροπή Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Ε.Α.Κ.Λ.

  Για την εκμίσθωση του κυλικείου του

  Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας

   

   

  Α Ι Τ Η Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  -Δ Η Λ Ω Σ Η

  Για την εκμίσθωση του κυλικείου στην αθλητική  εγκατάσταση

  Του Κλειστού  Νεάπολης του Ε.Α.Κ. Λάρισας

                    Σχετ: Διακήρυξη αριθμ. 2/2024 του Εθνικού αθλητικού Κέντρου Λάρισας.

   

   

            Έχοντας υπόψη την κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου στην εγκατάσταση του Κλειστού

           Νεάπολης  όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς και όλες τις συνέπειες του  περί ψευδούς  

           δηλώσεως

  Δηλώνω ότι

  1.  Λαμβάνω μέρος στο διαγωνισμό  για την εκμίσθωση του κυλικείου στην εγκατάσταση του ,
  2.  Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης αριθμ.2/2024 του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας
  3. Η προσφορά αυτή έχει ισχύ για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

  { Επισυνάπτεται  ειδικό  πληρεξούσιο      ΝΑΙ …………..  (αναγραφή   των στοιχείων του………………………………………………….ΟΧΙ  }

                                                                                                             Ημερομηνία …………………

                                                                                    Ο Προσφέρων

                                                                                                                                                             

       Υπογραφή- σφραγίδα και διακριτή ολογράφως – αναγραφή

                                                                                           του ονόματος  του υπογράφοντος             

   

   

   

   

   

   

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       2

   

   

  « ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ  ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΤΙΤΛΟΣ), ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ,ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- EMAIL, ΤΗΛ. ΦΑΞ»

   

   

  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο  Ρ Α

  Για την εκμίσθωση του κυλικείου στην αθλητική  εγκατάσταση

  Του  Κλειστού   Νεάπολης  του Ε.Α.Κ. Λάρισας

  Σχετ: Διακήρυξη αριθμ. 2/2024 του Εθνικού αθλητικού Κέντρου Λάρισας.

   

   

            Έχοντας υπόψη την κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου στην εγκατάσταση του   και των σε αυτόν εργασιών εκ της λειτουργίας του ,  αφού έχω σταθμίσει το προσδοκώμενο όφελος και τον επιχειρηματικό κίνδυνο         Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω

   

   

  Καθαρή αξία μισθώματος                         …………………………………

  Τέλος χαρτοσήμου (3%)                             …………………………………

  ΟΓΑ επί χαρ/μου ( χαρτ/μο Χ 20%)         …………………………………

  ΣΥΝΟΛΟ                                                         …………………………………

   

   

  Αξία προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τελών  (ολογράφως)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  & αριθμητικώς   ………………………………………………………………..

                                                                        Ημερομηνία  …………………

  Ο Προσφέρων

  ……………………………………..

                                                                        Υπογραφή- σφραγίδα και διακριτή ολογράφως – αναγραφή

                                                                                              του ονόματος  του υπογράφοντος

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

   

  ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

  Ημερομηνία έκδοσης ...........................

  Προς: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας

  Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για ευρώ €     518 ,00  -

  Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του ……….., ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός .................................................................  αριθμ ....... τκ ……………… ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………….. με αντικείμενο …………………………………………………………………………………………….., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του ……, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των μελών της Ένωσης ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν υποχρεών μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

  Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

  Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

  (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

  ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

  Ημερομηνία έκδοσης ...........................

  Προς: Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας

  Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για ευρώ .......................

  Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των μελών της Ένωσης ................................... οδός ................................... αριθμός ............τκ…………… ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό .................. που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..………….. αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ............... Διακήρυξή σας.

  Η εγγύηση παρέχεται για αόριστη διάρκεια και έως την επιστροφή της παρούσας.

  Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.

  Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

  Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

  (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

   

eakl

Το ΕΑΚ Λαρισας διαχειρίζεται και συντηρεί Αθλητικούς χώρους της πόλης, προάγοντας τον αθλητισμό και προσφέροντας διεξόδους στη νεολαία μας και ανεπανάληπτες χαρές και συγκινήσεις σε όλους μας.

 Copyright © 2016-17 ΕΑΚΛ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.